Obowiązuje od 03.09.2012 do 30.06.2013

Zasady uczestnictwa w kursie języka Angielskiego Metodą Callana

1. Zapisy

 • a) przyjmowane w ciągu całego roku z wyjątkiem zapisów na kursy feryjny i wakacyjny – które przyjmowane są: na luty w styczniu, na lipiec i sierpień w czerwcu.
 • b) do szkoły może zapisać się każda osoba powyżej 6 roku życia. Osoby które nie ukończyły 13 lat mogą zostać zapisane za zgodą prawnego opiekuna.
 • c) każdy, kto już wcześniej uczył się języka angielskiego, przed rozpoczęciem kursu przystępuje do bezpłatnego testu kwalifikacyjnego lub weryfikacji umiejętności na lekcjach próbnych celem dopasowania do odpowiedniej grupy.

2. Zajęcia

 • a) odbywają się w ustalonych godzinach i dniach w sali wykładowej i są przeprowadzane przez nauczycieli wykorzystujących metodę Callana
 • b) uczeń nie ma możliwości wyboru nauczyciela
 • d) żaden nauczyciel nie jest podporządkowany do żadnej grupy na stałe.
 • e) zajęcia trwają 50 minut bez przerw w trakcie ich trwania (chyba, że odbywa się półtora lekcji).
 • f) w czasie zajęć telefony komórkowe uczniów zostają wyłączone z wyjątkiem osób będących na dyżurach z tytułu wykonywanej pracy np. lekarze.
 • g) kategorycznie zabrania się, w trakcie zajęć poruszać tematów nie związanych z omawianym materiałem, w szczególności prowadzić rozmów po polsku.
 • h) dopuszczalne spóźnienie się ucznia na lekcje wynosi 2 minuty.
 • i) dopuszczalna ilość spóźnień w jednym miesiącu wynosi 3.
 • j) każdą nieobecność na zajęciach uczeń może zgłosić z wyprzedzeniem minimum jednodniowym, może wówczas nadrobić ją w innej grupie na swoim poziomie.
 • k) możliwe jest usunięcie ucznia z kursu w przypadku kiedy ten nie przestrzega regulaminu.

3. Materiały pomocnicze, książki

 • a) uczniowie kupują książki w szkole lub we własnym zakresie.
 • b) szkoła zapewnia materiały pomocnicze takie jak długopisy, zeszyty.
 • c) szkoła dostarcza odpowiednie materiały oraz książki zgodnie z rytmem nauki.
 • d) książki nie są dostarczane na lekcje z wyprzedzeniem.

4. Prace pisemne na lekcji i testy okresowe

 • a) na każdej lekcji przeprowadzona będzie minimum jedna praca pisemna (po kilku pierwszych lekcjach).
 • b) uczeń nie może odmówić wykonania pracy na lekcji.
 • c) po przerobieniu określonego materiału przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę i postępy ucznia.
 • d) wyniki prac pisemnych oraz testów sprawdzających pozostają do wiadomości nauczyciela i dyrekcji szkoły oraz zainteresowanych uczniów.
 • e) negatywne wyniki testów i prac pisemnych nauczyciel omówi indywidualnie z uczniem.
 • f) w przypadku nieobecności ucznia podczas pracy pisemnej na lekcji, praca ta powinna zostać przeprowadzona w terminie ustalonym pomiędzy nauczycielem i uczniem.
 • g) w przypadku nieobecności ucznia podczas testu okresowego uznaje się test za niezaliczony.
 • h) w przypadku niezaliczenia testu przez ucznia może on zostać cofnięty do najbliższej niższej poziomem grupy. Określane jest to po napisaniu przez ucznia testu okresowego i omówieniu takiej sytuacji z uczniem.

5. Grupy

 • a) każda grupa może liczyć do 10 uczniów, z wyjątkiem osób nadrabiających nieobecność i będących na lekcjach próbnych.
 • b) minimalna liczba uczniów w grupie to pięć osób.
 • c) w przypadku kiedy obecnych jest mniej, niż 50% grupy zajęcia mogą zostać odwołane. Taką lekcję należy odpracować w terminie uzgodnionym indywidualnie z nauczycielem.

6. Opłaty

 • a) opłata za jedną godzinę lekcyjną tj. 50 minut, wynosi: od 13,80 do 17 złotych (szczegóły w cenniku).
 • b) opłaty wnoszone są z góry (z wyjątkiem płatności po lekcjach próbnych) za minimum 10 lekcji. W maju opłaty wnoszone są do końca czerwca.
 • c) pierwsza opłata za lekcje wnoszona jest na trzeciej lekcji próbnej, nie później jednak, niż na ostatniej tj. czwartej lekcji próbnej i obejmuje lekcje próbne; opłata obejmuje okres minimum jednego miesiąca.
 • d) zwyżka 5% za każdy dzień opóźnienia w płatności.
 • e) płatności za kursy wakacyjny i feryjny odbywają się na zasadach:
  koszt jednej godziny zostanie wywieszony na tablicy oraz w prasie i na plakatach. Opłaty wnoszone są z góry za cały kurs najpóźniej na trzeciej lekcji po rozpoczęciu kursu.
 • f) za zajęcia, które nie zostały przeprowadzone, nie z winy szkoły i zostały odwołane nie są zwracane opłaty, zajęcia te można odpracować w ustalonym pomiędzy nauczycielem, a grupą terminie (nie dłuższym niż jeden miesiąc)
 • g) w przypadku rezygnacji ucznia z kursu wniesione opłaty nie są zwracane, a z lekcji można skorzystać w dogodnym okresie do 4 miesięcy od daty rezygnacji.
 • h) w przypadku usunięcia ucznia ze szkoły z powodu złego zachowania, powtarzających się nieobecności itp. szkoła nie zwraca opłat.

7. Imprezy integracyjne i wolne konwersacje organizowane przez szkołę

 • a) szkoła organizuje imprezy integracyjne i wolne konwersacje w celu zawarcia znajomości z uczestnikami kursu na różnych poziomach zaawansowania
 • b) celem imprez jest zmniejszenie dystansu pomiędzy uczniami i nauczycielami, co nie jest możliwe na lekcjach.
 • c) w imprezach mogą uczestniczyć rodzice małoletnich uczniów oraz małżonkowie uczniów.
 • d) imprezy organizowane są w terminach i miejscach wcześniej ustalonych wspólnie z uczniami.

img1

8. Gwarancja (stanowi osobny, rozwinięty dokument wymagający podpisania)

Uczeń ma prawo po 50 lekcjach wystąpić o pisemną gwarancję zdania egzaminu FCE, jeżeli zobowiąże się, że:

 • nie opuści więcej niż, 3 godziny lekcyjne, których nie nadrobi na innych zajęciach w dowolnej grupie na swoim poziomie,
 • nie spóźni się więcej niż 5 razy ponad 3 minuty,
 • napisze w domu 18 zadanych przez nauczycieli wypracowań, które zostaną ocenione pozytywnie,
 • zgadza się na robienie powtórek z całości opanowanego wcześniej materiału,
 • jeżeli tylko zostanie uznane to za konieczne, będzie akceptował zmiany grup i nauczycieli, nawet, jeżeli nie będą one odpowiadać jego indywidualnym preferencjom, (rezultat jest gwarantowany w każdej grupie
  i z każdym nauczycielem)
 • zobowiązuje się do brania aktywnego udziału w zajęciach oraz stosowania się do zaleceń nauczycieli, wynikających z wymagań metody (odmowa będzie skutkować utratą gwarancji, a w szczególnych przypadkach nawet usunięciem z kursu),
 • zobowiązuje się do posiadania na lekcji podręcznika na każdym etapie nauki,
 • zobowiązuje się do zdawania 11 egzaminów po zakończeniu każdego etapu nauki, (nie zaliczenie egzaminu na minimum 70 % może skutkować przeniesieniem do innej grupy),
 • zobowiązuje się do przyjścia na dodatkowe bezpłatne lekcje, jeżeli nauczyciel uzna, że jego poziom nie wystarczy do zdania odpowiedniego egzaminu,
 • zobowiązuje się przystąpić do egzaminu Cambridge First Certificate na najbliższej sesji egzaminacyjnej bezpośrednio po ukończeniu kursu. Unieważnienie gwarancji następuje w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny unieważnienia.

Pozostałe szczegóły zawiera oddzielny dokument.